مدیریت تگ ویرایش

یکی از قوانین سگمنت، تگ یا همان برچسب‌گذاری کاربران می‌باشد. به عنوان مثال می‌توانید کاربران خود را بر اساس جنسیت برچسب‌گذاری کرده و به آن‌ها پیام خاصی را ارسال کنید و یا به کاربرانی که از پرداخت درون برنامه‌ای شما استفاده می‌کنند یک Tag با عنوان ‍‍‍Premium_User‍ اختصاص دهید.

افزودن تگ

در این قسمت می‌ توانید به کاربران خود یک یا چند تگ اضافه کنید. همچنین می‌توانید از تگ با کلید و مقدار استفاده نمایید.


GET | یک تگ به کاربر

برای افزودن یک تگ به همه دستگاه‌های کاربر می‌توانید از https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/addTag استفاده کنید.

نکته : دقت داشته باشید که این عمل با متد GET انجام می‌شود.


مثال افزودن یک تگ به کاربر

برای این کار فقط نیاز به userId و نام تگ دارید. به عنوان مثال، تگ ما قرار است جنسیت مرد باشد برای همین نام تگ را male می گذاریم. همینطور userId کاربر ما هم starter است.

curl -X GET \
"https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/addTag/starter/male?access_token=<ACCESS_TOKEN>" \
-H "accept: application/json"

درخواست با موفقیت انجام شد و تگ male به هر دو (count: 2) دستگاه کاربر با userId (شناسه کاربری) starter اضافه شد.

حالا می‌توانید در بخش مشترکین قسمت جزییات کاربر تگ خود را مشاهده کنید:

عکس مربوطه

نکته : برای تست کردن این عمل می‌توانید به این لینک مراجعه فرمایید.


POST | چند تگ به کاربر

برای افزودن چند تگ به همه دستگاه‌های کاربر می‌توانید از https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/addTags استفاده کنید.

نکته : دقت داشته باشید که این عمل با متد POST انجام می‌شود.


مثال افزودن دو یا چند تگ به کاربر

در اینجا هم مانند مثال قبل فقط نیاز به userId و نام تگ‌هایی که می‌خواهید اضافه کنید، دارید. این بار تگ‌های کاربر طلایی و نوجوان را به همان کاربر با userId (شناسه کاربری) starter اضافه می‌کنیم.

curl -X POST/
"https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/addTags?access_token=<ACCESS_TOKEN> \
 -H "accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" \
 -d "{ \"userId\": \"starter\", \"tags\": [ \"golden\", \"teenage\" ]}"

با توجه به اینکه کاربر همان کاربر starter است دوباره پاسخ دو دستگاه (count: 2) را برای اضافه شدن تگ‌ها مشاهده می‌کنید.

حالا می‌توانید در بخش مشترکین قسمت جزییات کاربر تگ خود را مشاهده کنید:

عکس مربوطه

نکته : برای تست کردن این عمل می‌توانید به این لینک مراجعه فرمایید.


POST | تگ از نوع کلید/مقدار

برای افزودن یا ویرایش یک تگ از نوع کلید/مقدار به همه دستگاه‌های کاربر می‌توانید از https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/addValueTag استفاده کنید.

نکته : دقت داشته باشید که این عمل با متد POST انجام می‌شود.


مثال افزودن تگ از نوع کلید/مقدار به کاربر

برای این کار فقط نیاز به userId، نام و مقدار تگ دارید. به عنوان مثال، تگ ما قرار است شهر باشد برای همین مقدار تگ را مثلا tehran می گذاریم. همینطور userId کاربر ما هم starter است.

curl -X POST "https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/addValueTag?access_token=<ACCESS_TOKEN" \
 -H "accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" \
 -d "{ \"userId\": \"starter\", \"tag\": \"city\", \"value\": \"tehran\"}"

با توجه به اینکه کاربر همان کاربر starter است دوباره پاسخ دو دستگاه (count: 2) را برای اضافه شدن تگ‌ها مشاهده می‌کنید.

برای ویرایش تگ باید ‍‍userId و نام را همان وارد کنید و فقط مقدار (value) را عوض کنید.حذف تگ

در این قسمت می‌ توانید یک یا چند تگ را از کاربران خود حذف کنید. همچنین می‌توانید تگ با کلید و مقدار را هم حذف کنید.


GET | یک تگ از کاربر

برای حذف یک تگ از همه دستگاه‌های کاربر می‌توانید از https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/removeTag استفاده کنید.

نکته : دقت داشته باشید که این عمل با متد GET انجام می‌شود.


مثال حذف یک تگ از کاربر

برای این کار فقط نیاز به userId و نام تگ دارید. به عنوان مثال، می‌خواهیم تگ male را از کاربر starter حذف کنیم.

curl -X GET \
"https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/removeTag/starter/male?access_token=<ACCESS_TOKEN>" \
-H "accept: application/json"

نکته : برای تست کردن این عمل می‌توانید به این لینک مراجعه فرمایید.


POST | چند تگ از کاربر

برای حذف چند تگ از همه دستگاه‌های کاربر می‌توانید از https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/removeTags استفاده کنید.

نکته : دقت داشته باشید که این عمل با متد POST انجام می‌شود.


مثال حذف دو یا چند تگ از کاربر

در اینجا هم مانند مثال قبل فقط نیاز به userId و نام تگ‌هایی که می‌خواهید حذف کنید، دارید. این بار تگ‌های کاربر طلایی و نوجوان را از همان کاربر با userId (شناسه کاربری) starter حذف می‌کنیم.

curl -X POST/
"https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/removeTags?access_token=<ACCESS_TOKEN> \
 -H "accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" \
 -d "{ \"userId\": \"starter\", \"tags\": [ \"golden\", \"teenage\" ]}"

نکته : برای تست کردن این عمل می‌توانید به این لینک مراجعه فرمایید.


POST | تگ از نوع کلید/مقدار

برای حذف یک تگ از نوع کلید/مقدار از همه دستگاه‌های کاربر می‌توانید از https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/addValueTag استفاده کنید.

نکته : دقت داشته باشید که این عمل با متد POST انجام می‌شود.


مثال حذف تگ از نوع کلید/مقدار از کاربر

برای این کار فقط نیاز به userId، نام تگ دارید. به عنوان مثال، تگ ما شهر است. همینطور userId کاربر ما هم starter است.

curl -X POST "https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/removeValueTag?access_token=<ACCESS_TOKEN" \
 -H "accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" \
 -d "{ \"userId\": \"starter\", \"tag\": \"city\"}"