پوش‌نوتیفیکیشن ویرایش

نکته : از این کتابخانه تا آخر سال ۹۸ پشتیبانی می‌شود (فقط به صورت Bug Fix)؛ بنابراین برای استفاده کتابخانه چابک در فریم‌ورک React Native لطفا به مستندات کتابخانه (React Native (bridge ما مراجعه کنید.

چابک علاوه بر پیام چابک، پوش‌نوتیفیکیشن هم ارسال می‌کند. برای بکارگیری آن لطفا تنظیمات زیر برای اندروید و آی‌اواس انجام دهید، سپس توکن‌ها را به چابک اضافه نمایید. همچنین می‌توانید از نمایش نوتیفیکیشن به صورت local استفاده کنید.


نکته: قبل از شروع دقت نمایید که پکیج react-native-push-notification را حتما در بخش نصب کتابخانه صفحه راه‌اندازی نصب کرده باشید.

تنظیم پوش‌نوتیفیکیشن اندروید

برای استفاده از سرویس پوش‌نوتیفیکیشن در اندروید (GCM یا Firebase) مراحل زیر را باید طی کنید:

۱- در کلاس android/build.gradle کد زیر اضافه کنید:

ext {
  googlePlayServicesVersion = "<Your play services version>" // default: "+"
  firebaseVersion = "<Your Firebase version>" // default: "+"

  // Other settings
  compileSdkVersion = <Your compile SDK version> // default: 23
  buildToolsVersion = "<Your build tools version>" // default: "23.0.1"
  targetSdkVersion = <Your target SDK version> // default: 23
  supportLibVersion = "<Your support lib version>" // default: 23.1.1
}

نکته: localNotification() بدون انجام تغییرات در اپلیکیشن کار می‌کند اما برای کار کردن localNotificationSchedule() نیاز به تغییرات زیر دارید.

۲- در فایل AndroidManifest.xml کد زیر اضافه کنید:

.....
  <!-- < Only if you're using GCM or localNotificationSchedule() > -->
  <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />
  <permission
    android:name="${applicationId}.permission.C2D_MESSAGE"
    android:protectionLevel="signature" />
  <uses-permission android:name="${applicationId}.permission.C2D_MESSAGE" />
  <!-- < Only if you're using GCM or localNotificationSchedule() > -->

  <uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED"/>

  <application ....>
    <meta-data android:name="com.dieam.reactnativepushnotification.notification_channel_name"
        android:value="YOUR NOTIFICATION CHANNEL NAME"/>
    <meta-data android:name="com.dieam.reactnativepushnotification.notification_channel_description"
          android:value="YOUR NOTIFICATION CHANNEL DESCRIPTION"/>
    <!-- Change the resource name to your App's accent color - or any other color you want -->
    <meta-data android:name="com.dieam.reactnativepushnotification.notification_color"
          android:resource="@android:color/white"/>

    <!-- < Only if you're using GCM or localNotificationSchedule() > -->
    <receiver
      android:name="com.google.android.gms.gcm.GcmReceiver"
      android:exported="true"
      android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND" >
      <intent-filter>
        <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE" />
        <category android:name="${applicationId}" />
      </intent-filter>
    </receiver>
    <!-- < Only if you're using GCM or localNotificationSchedule() > -->

    <receiver android:name="com.dieam.reactnativepushnotification.modules.RNPushNotificationPublisher" />
    <receiver android:name="com.dieam.reactnativepushnotification.modules.RNPushNotificationBootEventReceiver">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED" />
      </intent-filter>
    </receiver>
    <service android:name="com.dieam.reactnativepushnotification.modules.RNPushNotificationRegistrationService"/>

    <!-- < Only if you're using GCM or localNotificationSchedule() > -->
    <service
      android:name="com.dieam.reactnativepushnotification.modules.RNPushNotificationListenerServiceGcm"
      android:exported="false" >
      <intent-filter>
        <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE" />
      </intent-filter>
    </service>
    <!-- </ Only if you're using GCM or localNotificationSchedule() > -->

    <!-- < Else > -->
    <service
      android:name="com.dieam.reactnativepushnotification.modules.RNPushNotificationListenerService"
      android:exported="false" >
      <intent-filter>
        <action android:name="com.google.firebase.MESSAGING_EVENT" />
      </intent-filter>
    </service>
    <!-- </Else> -->
   .....

۳- اگر از react-native link استفاده نکردید، پکیج را دستی در MainApplication.java ثبت کنید:

import com.dieam.reactnativepushnotification.ReactNativePushNotificationPackage; // <--- Import Package

public class MainApplication extends Application implements ReactApplication {

 private final ReactNativeHost mReactNativeHost = new ReactNativeHost(this) {
   @Override
   protected boolean getUseDeveloperSupport() {
    return BuildConfig.DEBUG;
   }

   @Override
   protected List<ReactPackage> getPackages() {

   return Arrays.<ReactPackage>asList(
     new MainReactPackage(),
     new ReactNativePushNotificationPackage() // <---- Add the Package
   );
  }
 };

 ....
}

نکته: برای اطلاعات بیشتر می‌توانید لینک مرجع را مطالعه نمایید.


تنظیم پوش‌نوتیفیکیشن آی‌او‌اس

این قسمت مخصوص پروژه‌هایی است که با react-native init یا Create React Native App ساخته شده‌اند. برای شروع ابتدا گواهی‌ها و دسترسی‌های اپل را همانطور که در صفحه پیش‌نیاز توضیح دادیم، تنظیم نمایید.

۱- دستورهای زیر را برای افزودن کتابخانه به پروژه خود اضافه کنید: (برای افزودن دستی کتابخانه کلیک کنید)

node_modules/react-native/Libraries/PushNotificationIOS/RCTPushNotification.xcodeproj
Link Binary With Libraries: libRCTPushNotification.a

۲- پس از آن دسترسی‌های پوش‌نوتیفیکیشن برای آی‌او‌اس را ایجاد نمایید:

لطفا Push Notifications را در Setting > Capabilities فعال کنید .

و علامت Remote Notifications ها را در Setting > Capabilities > Background Modes چک کنید.

۳- در آخر هم برای پشتیبانی از نوتیفیکیشن و ثبت رویدادها باید به کلاس AppDelegate خود دو قطعه کد زیر را اضافه کنید:

 • در بالای AppDelegate.m :
#import <React/RCTPushNotificationManager.h>
 • در پیاده‌سازی کلاس AppDelegate:
// Required to register for notifications
 - (void)application:(UIApplication *)application didRegisterUserNotificationSettings:(UIUserNotificationSettings *)notificationSettings
 {
 [RCTPushNotificationManager didRegisterUserNotificationSettings:notificationSettings];
 }
 // Required for the register event.
 - (void)application:(UIApplication *)application didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken:(NSData *)deviceToken
 {
 [RCTPushNotificationManager didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken:deviceToken];
 }
 // Required for the notification event. You must call the completion handler after handling the remote notification.
 - (void)application:(UIApplication *)application didReceiveRemoteNotification:(NSDictionary *)userInfo
                            fetchCompletionHandler:(void (^)(UIBackgroundFetchResult))completionHandler
 {
  [RCTPushNotificationManager didReceiveRemoteNotification:userInfo fetchCompletionHandler:completionHandler];
 }
 // Required for the registrationError event.
 - (void)application:(UIApplication *)application didFailToRegisterForRemoteNotificationsWithError:(NSError *)error
 {
 [RCTPushNotificationManager didFailToRegisterForRemoteNotificationsWithError:error];
 }
 // Required for the localNotification event.
 - (void)application:(UIApplication *)application didReceiveLocalNotification:(UILocalNotification *)notification
 {
 [RCTPushNotificationManager didReceiveLocalNotification:notification];
 }

نکته: برای اطلاعات بیشتر می‌توانید لینک مرجع را مطالعه نمایید.


متد افزودن توکن برای ارسال پوش‌نوتیفیکیشن

برای ارسال پوش‌نوتیفیکشن باید متد زیر را برای اضافه نمودن توکن‌ها به چابک فراخوانی کنید:

this.chabok.setPushNotificationToken("TOKEN")

برای نمایش نوتیفیکیشن باید دسترسی‌های زیر را برای دستگاهتان در اندروید و آی‌اواس ایجاد کنید:

var PushNotification = require('react-native-push-notification');

PushNotification.configure({
      onRegister: ({token}) => {
        if(token){
          this.chabok.setPushNotificationToken(token)
        }
      },
      // (required) Called when a remote or local notification is opened or received
      onNotification: (notification) => {
        console.warn( 'NOTIFICATION: ' + JSON.stringify(notification));

        if (notification.userInteraction){
          this.chabok.notificationClicked(notification)
        } else {
          this.chabok.notificationShown(notification)
        }

        // required on iOS only (see fetchCompletionHandler docs: https://facebook.github.io/react-native/docs/pushnotificationios.html)
        notification.finish(PushNotificationIOS.FetchResult.NoData);
      },
      senderID: "GCM_SenderID", // ANDROID ONLY: (optional) GCM Sender ID.
      permissions: {
        alert: true,
        badge: true,
        sound: true
      },
      popInitialNotification: true,
      requestPermissions: true,
    });

با استفاده از پکیجی که در بالا معرفی کردیم (react-native-push-notification) می‌توانید با متدهای notificationClicked و notificationShown کلیک روی نوتیفیکیشن و نمایش آن را دریافت کنید.

نکته: در صورتی که از کتابخانه‌ای استفاده می‌کنید که در آن کلیک روی دکمه یا رد کردن نوتیفیکیشن تعریف شده است می‌توانید برای دریافت آن‌ها از متدهای notificationActionClicked و notificationDismissed استفاده کنید.


نمایش Local Notifications

برای نمایش نوتیفیکیشن به صورت Local روی پیام‌هایتان (دقت داشته باشید که dependency آن را اعمال کرده‌باشید) ، باید دستور زیر را اجرا کنید.

PushNotification.localNotification(details: Object)

مثال:

PushNotification.localNotification({
  /* Android Only Properties */
  id: '0', // (optional) Valid unique 32 bit integer specified as string. default: Autogenerated Unique ID
  ticker: "My Notification Ticker", // (optional)
  autoCancel: true, // (optional) default: true
  largeIcon: "ic_launcher", // (optional) default: "ic_launcher"
  smallIcon: "ic_notification", // (optional) default: "ic_notification" with fallback for "ic_launcher"
  bigText: "My big text that will be shown when notification is expanded", // (optional) default: "message" prop
  subText: "This is a subText", // (optional) default: none
  color: "red", // (optional) default: system default
  vibrate: true, // (optional) default: true
  vibration: 300, // vibration length in milliseconds, ignored if vibrate=false, default: 1000
  tag: 'some_tag', // (optional) add tag to message
  group: "group", // (optional) add group to message
  ongoing: false, // (optional) set whether this is an "ongoing" notification
  priority: "high", // (optional) set notification priority, default: high
  visibility: "private", // (optional) set notification visibility, default: private
  importance: "high", // (optional) set notification importance, default: high

  /* iOS only properties */
  alertAction: // (optional) default: view
  category: // (optional) default: null
  userInfo: // (optional) default: null (object containing additional notification data)

  /* iOS and Android properties */
  title: "My Notification Title", // (optional)
  message: "My Notification Message", // (required)
  playSound: false, // (optional) default: true
  soundName: 'default', // (optional) Sound to play when the notification is shown. Value of 'default' plays the default sound. It can be set to a custom sound such as 'android.resource://com.xyz/raw/my_sound'. It will look for the 'my_sound' audio file in 'res/raw' directory and play it. default: 'default' (default sound is played)
  number: '10', // (optional) Valid 32 bit integer specified as string. default: none (Cannot be zero)
  repeatType: 'day', // (optional) Repeating interval. Check 'Repeating Notifications' section for more info.
  actions: '["Yes", "No"]', // (Android only) See the doc for notification actions to know more
});