پیام چابک

ارسال پیام

برای ارسال پیام از مشتری به سرور چابک، از متد زیر استفاده کنید:

chabok.publish({
    content: "Hello World!",
    channel: "CHANNEL_NAME",
    user: "USER_ID"
})

روی اتصال موجود چابک می‌توانید تعداد زیادی رویداد سمت سرور بفرستید، در واقع برای هر درخواست یک اتصال جدید ساخته نمی‌شود. تحویل اطلاعات را در سمت سرور، حتی در شرایطی که کاربر اینترنت ضعیف و یا قطع شده‌ای دارد، تضمین می‌کند. به این ترتیب که کلاینت چابک با استفاده از منطق سعی مجدد خود می‌تواند پیام‌ شما را حتی در شرایط بحرانی یک و فقط یک بار بفرستد.

نکته: برای ارسال پیام به صورت عمومی بر روی یک کانال بجای عبارت USER_ID کاراکتر * را وارد نمایید.

عضویت در کانال

کانال‌ها در چابک به بخش خصوصی و عمومی تقسیم می‌شوند قالب کانال بصورت زیر می‌باشد:

  • خصوصی : private/channel
  • عمومی : channel یا public/channel

برای عضویت در یک کانال میتوانید از موارد زیر استفاده کنید:

chabok.subscribe("alert") // public channel
chabok.subscribe("public/sport") // public channel
chabok.subscribe("private/league") // private (personal) channel

همچنین برای لغو عضویت در یک کانال میتوانید از موارد زیر استفاده کنید:

chabok.unSubscribe("alert") // public channel
chabok.unSubscribe("public/sport") // public channel
chabok.unSubscribe("private/league") // private (personal) channel

دریافت پیام

برای دریافت پیام از سرور چابک نیز میتوانید از متدهای زیر استفاده کنید:

chabok.on('message', msg => {
  // Called When PushClientManager has been received new message from server
  console.log(`${msg.content} - ${msg.createdAt}`)
})