نصب چابک ویرایش

افزودن کتابخانه

برای نصب از طریق npm :

npm install chabokpush --save
yarn add chabokpush

و یا با استفاده از CDN ، چابک را به پروژه ی خود اضافه کنید.

<script src="https://unpkg.com/chabokpush/dist/chabokpush.min.js"></script>

افزودن Service Worker

برای ارسال پوش نوتیفیکشن در پس‌زمینه باید فایل ChabokSDKWorker.js را از این لینک دریافت نموده و در root پروژه قرار دهید.

اگر از Github Desktop استفاده می کنید برای دریافت از این لینک استفاده کنید.

اگر از Webpack استفاده می‌کنید می توانید از پلاگین CopyWebpackPlugin‍ برای انتقال service worker به پوشه dist استفاده کنید.

 new CopyWebpackPlugin([
   {
    from: path.resolve(__dirname, '/node_modules/chabokpush/dist/ChabokSDKWorker.js'),
    to: path.resolve(__dirname, '/dist'),
    ignore: ['.*']
   }
  ])