راه‌اندازی ویرایش

پس از طی کردن مراحل صفحه پیش‌نیازها، می‌توانید راه‌اندازی SDK چابک را شروع کنید. در ابتدا شما باید کتابخانه چابک را نصب کنید، سپس مقداردهی و راه‌اندازی کتابخانه چابک را در اپلیکیشنتان انجام دهید و در آخر برای شناخت کاربر توسط چابک، مرحله ثبت کاربر را حتما پشت سر بگذارید.

۱- نصب کتابخانه

۲- مقداردهی اولیه (Initialize)

۳- ثبت کاربر (Register)


۱- نصب کتابخانه

کتابخانه چابک از طریق CocoaPods در دسترس است، برای نصب خط زیر را به Podfile خود اضافه کنید:

target 'YourProject' do
 use_frameworks!

 pod 'ChabokPush', '~> 1.20.1'
 
end

سپس با روش زیر آن را نصب کنید:

$ pod install

پس از اجرای دستورات بالا اگر با خطایی رو به رو شدید، دستور زیر را وارد کنید، سپس pod install را دوباره اجرا کنید.

$ pod update

حالا برای اطمینان از نصب، پروژه را در xcode باز کنید ، اگر header فایل چابک را مشاهده کنید، افزودن کتابخانه موفقیت آمیز بوده است.

نصب دستی کتابخانه

برای دسترسی به کتابخانه چابک هم می‌توانید وارد این صفحه شوید. برای نصب کتابخانه، استفاده از این روش را توصیه نمی‌کنیم زیرا شما از به روز رسانی‌ نسخه‌های چابک مطلع نمی‌شوید.

مدل نسخه‌گذاری در چابک (Semantic Versioning)

چابک از مدل نسخه‌گذاری MAJOR.MINOR.PATCH استفاده می‌کند. همه تغییرات نسخه‌ها بلافاصله پس از انتشارشان به صورت موردی در صفحه لیست تغییرات برای اطلاع شما اضافه می‌شوند. برای همین توصیه می‌کنیم این صفحه را حتما مطالعه نمایید. این موارد برای هر نسخه در دو بخش ارتقا (در صورت وجود ارتقا) و تغییرات برای شما نمایش داده شده‌ است.

 • Patch: تغییرات در این سطح شامل Bug Fix و قابلیت‌های بسیار کوچک می‌باشد. به روز رسانی به این نسخه‌ها نیاز به تغییری در کد ندارد. برای آگاهی از آن‌ها، باید بخش تغییرات را مطالعه کنید. به عنوان مثال به‌ روز رسانی کتابخانه چابک از نسخه 1.17.0 به نسخه 1.17.1 مربوط به این سطح می‌شود.
 • Minor: تغییرات در این سطح شامل قابلیت‌های بزرگتر و تغییر در کارکرد (Functionality) کتابخانه می‌شود. در به روز رسانی به این نسخه‌ها حتما باید بخش ارتقا و تغییرات صفحه لیست تغییرات را با دقت مطالعه کنید. در صورت بروز هر گونه مشکل در نتیجه رعایت نکردن نکات بخش ارتقا و تغییرات در به روز رسانی به نسخه‌های Minor، تیم چابک مسئولیتی را نمی‌پذیرد. توصیه می‌کنیم که هر سه تا شش ماه اقدام به بررسی نسخه‌های Minor نمایید. به عنوان مثال به‌ روز رسانی کتابخانه چابک از نسخه 1.17.1 به نسخه 1.18.0 مربوط به این سطح می‌شود.
 • Major: این سطح از تغییرات مخصوص بازنویسی و یا تغییرات اساسی در کتابخانه چابک است. در به روز رسانی به این نسخه‌ها حتما باید بخش ارتقا و تغییرات تغییرات صفحه لیست تغییرات را با دقت مطالعه کنید. در صورت بروز هر گونه مشکل در نتیجه رعایت نکردن نکات بخش ارتقا و تغییرات در به روز رسانی به نسخه‌های Major، تیم چابک مسئولیتی را نمی‌پذیرد. بنابراین توصیه می‌کنیم که هر یک سال اقدام به بررسی نسخه‌های Major نمایید. به عنوان مثال به‌روزرسانی کتابخانه چابک از نسخه 0.9.0 به نسخه 1.18.0 مربوط به این سطح می‌شود.

نکته: توصیه می‌کنیم برای دریافت آخرین نسخه Bug Fixها از کاراکتر + (wildcard) استفاده نمایید تا به صورت خودکار نسخه‌های patch بیاید.


۲- مقداردهی اولیه (Initialize)

چابک برای راه‌اندازی نیاز به مقداردهی اولیه دارد. متد registerApplication چابک باید در کلاس AppDelegate در متد didFinishLaunchingWithOptions تحت هر شرایطی فراخوانی شود.

نکته :‌ تمامی متدهایی که در این بخش بیان می‌شود باید به کلاس AppDelegate اضافه شده و متدهای چابک باید در delegate متد didFinishLaunchingWithOptions فراخوانی شوند.

کد زیر تمام متدهایی که باید مقداردهی شوند را در بر دارد:

//Objective-C

#import "AppDelegate.h"
#import <AdpPushClient/AdpPushClient.h>

@interface AppDelegate ()<PushClientManagerDelegate>
@property (nonatomic, strong) PushClientManager *manager;
@end

@implementation AppDelegate

- (BOOL)application:(UIApplication *)application
      didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
  
  //YES connects to Sandbox environment
  //NO connects to Production environment
  [PushClientManager setDevelopment:YES];
  //Reset badge and clear notification when app launched.
  [PushClientManager resetBadge];

	_manager = PushClientManager.defaultManager;
  [_manager addDelegate:self];
  
  //Initialize with credential keys
  BOOL state = [_manager
		         registerApplication:@"APP_ID" //based on your environment
             apiKey:@"API_KEY"       //based on your environment
             userName:@"SDK_USERNAME"   //based on your environment
             password:@"SDK_PASSWORD"];  //based on your environment
  
  if (state) {
    NSLog(@"Initialized");
  } else {
	  NSLog(@"Not initialized");
  }
  
  if ([_manager application:application didFinishLaunchingWithOptions:launchOptions]) {
    NSLog(@"Launched by tapping on notification");
  }
 
  return YES;
}

#pragma mark - Notification AppDelegation

- (void)application:(UIApplication *)application didFailToRegisterForRemoteNotificationsWithError:(NSError *)error{
  // Handle failure of get Device token from Apple APNS Server
  [_manager application:application didFailToRegisterForRemoteNotificationsWithError:error];
}

- (void)application:(UIApplication *)application didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken:(NSData *)deviceToken{
  // Handle receive Device Token From APNS Server
  [_manager application:application didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken:deviceToken];
}

- (void)application:(UIApplication *)application didRegisterUserNotificationSettings:(UIUserNotificationSettings *)notificationSettings{
  // Handle iOS 8 remote Notificaiton Settings
  [_manager application:application didRegisterUserNotificationSettings:notificationSettings];
}
@end
//Swift:

import UIKit
import AdpPushClient

@UIApplicationMain
class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate, PushClientManagerDelegate {
  
  var window: UIWindow?
  let _manager = PushClientManager.default()
  
  func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {
    
    //true connects to Sandbox environment
    //false connects to Production environment
    PushClientManager.setDevelopment(true)
    //Reset badge and clear notification when app launched.
    PushClientManager.resetBadge()
    
    _manager?.addDelegate(self)
    
    //Initialize with credential keys
    let state = _manager?.registerApplication("APP_ID",					//based on your environment
                         apiKey: "API_KEY",   	//based on your environment
                         userName: "SDK_USERNAME", //based on your environment
                         password: "SDK_PASSWORD") //based on your environment
    
    if state == true {
      print("Initialized")
    } else {
      print("Not initialized")
    }
    
    if _manager?.application(application, didFinishLaunchingWithOptions: launchOptions) == true {
      print("Launched by tapping on notification")
    }
   
    return true
  }
  
  //MARK : Notification AppDelegation
  
  func application(_ application: UIApplication, didFailToRegisterForRemoteNotificationsWithError error: Error) {
    // Handle failure of get Device token from Apple APNS Server
    _manager?.application(application, didFailToRegisterForRemoteNotificationsWithError: error)
  }
  
  func application(_ application: UIApplication, didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken deviceToken: Data) {
    // Handle receive Device Token From APNS Server
    _manager?.application(application, didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken: deviceToken)
  }
  
  @available(iOS 8.0, *)
  func application(_ application: UIApplication, didRegister notificationSettings: UIUserNotificationSettings) {
    // Handle iOS 8 remote Notificaiton Settings
    _manager?.application(application, didRegister: notificationSettings)
  }
}

نکات ضروری مقداردهی متدها

 • متد setDevelopment:

متد setDevelopment مشخص می‌کند که اپلیکیشن شما به محیط آزمایشی (Sandbox) و یا عملیاتی (production) چابک متصل شود. این موضوع بستگی به این دارد که حساب کاربری شما روی کدام محیط تعریف شده باشد. مقدار true یا YES به محیط آزمایشی و مقدارfalse یا NO به محیط عملیاتی متصل می‌شود. در نظر داشته باشید، هر محیط به کلیدهای دسترسی (appId, apiKey, username و password) خودش در متد registerApplication نیاز دارد. بنابراین در صورت تغییر مقدار setDevelopment کلید‌های دسترسی آن هم باید تغییر داده شود.

//Objective-C:

[PushClientManager setDevelopment:YES];
//Swift:

PushClientManager.setDevelopment(true)
 • متد registerApplication:

به منظور استفاده از پلتفرم چابک، ابتدا باید متد registerApplication را فراخوانی کرده و مقادیر مورد نیاز جهت فعالسازی کتابخانه چابک را وارد نمایید.

همانند کد زیر، متد registerApplication را در کلاس AppDelegate و در متد didFinishLaunchingWithOptions فراخوانی کنید:

//Objective-C:
 
[_manager registerApplication:@"APP_ID"       //based on your environment  
              apiKey:@"API_KEY"  	//based on your environment
             userName:@"SDK_USERNAME"  //based on your environment
             password:@"SDK_PASSWORD"]; //based on your environment
//Swift:

_manager?.registerApplication("APP_ID", 	 //based on your environment
					apiKey: "API_KEY",		 //based on your environment
					userName: "SDK_USERNAME",//based on your environment
					password: "SDK_PASSWORD")//based on your environment

در این متد بجای پارامتر‌های APP_ID, API_KEY, SDK_USERNAME, SDK_PASSWORD مقادیر مربوط به حساب چابک خود را که در بخش تنظیمات پنل است، وارد نمایید. نحوه ایجاد حساب در بخش پیش‌نیازها توضیح داده شده است. در صورت داشتن حساب چابک هم می‌توانید این مقادیر را از پنل بخش تنظیمات قسمت دسترسی‌ و توکن‌ها بردارید.

نکته : توجه داشته باشید هنگامی که گواهی sandbox اپل را در پنل تستی قرار می‌دهید، فقط امکان دریافت Push Notification در حالت debug وجود خواهد داشت. اما اگر گواهی production اپل را در محیط عملیاتی قرار دهید، زمانی Push Notification را دریافت خواهید کرد که اقدام به ساخت ipa از پروژه خود کرده و از طریق TestFlight یا Enterprise اپلیکیشن خود را نصب کنید.

نکته: برای درخواست حساب محیط عملیاتی، در بخش تنظیمات پنل، وارد بخش درخواست حساب عملیاتی شوید و درخواست خود را ثبت نمایید تا پس از تایید و ساخت حساب عملیاتی شما، اطلاعات جدید حسابتان (appId, apiKey, username و password) تعیین گردد.

 • متد addDelegate:

جهت دسترسی به delegate‌های چابک باید متد addDelegate را همانند کد زیر فراخوانی کنید:

//Objective-C:

[_manager addDelegate:self];
//Swift :

manager?.addDelegate(self)
 • متد didFinishLaunchingWithOptions:

چابک برای فهمیدن نحوه باز شدن اپلیکیشن نیاز به قطعه کد زیر دارد، بنابراین فراخوانی این کد ضروری می‌باشد:

//Objective-C:

if ([_manager application:application didFinishLaunchingWithOptions:launchOptions]) {
	NSLog(@"Launched by tapping on notification");
}
//Swift:

if _manager?.application(application, didFinishLaunchingWithOptions: launchOptions) == true {
	print("Launched by tapping on notification")
}
 • متد resetBadge:

چابک به طور پیش‌فرض برای هر پیام در اپلیکیشنتان نشان (Badge) اعمال می‌کند. متد resetBadge برای خالی کردن و ریست Badge به کار می‌رود. شما با توجه به نیاز خود می‌توانید این متد را در جای خاصی از اپلیکیشنتان (مانند صندوق پیام‌ها) یا در حین باز شدن (launch) اپ خود فراخوانی کنید.

//Objective-C:

[PushClientManager resetBadge];
//Swift:

PushClientManager.resetBadge()

متدهای ضروری

در مرحله آخر شما باید قطعه کد زیر را در کلاس AppDelegate قرار دهید تا کتابخانه چابک بتواند راه‌اندازی شود:

//Objective-C:

#pragma mark - Notification AppDelegation

- (void)application:(UIApplication *)application didFailToRegisterForRemoteNotificationsWithError:(NSError *)error{
  // Handle failure of get Device token from Apple APNS Server
  [_manager application:application didFailToRegisterForRemoteNotificationsWithError:error];
}

- (void)application:(UIApplication *)application didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken:(NSData *)deviceToken{
  // Handle receive Device Token From APNS Server
  [_manager application:application didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken:deviceToken];
}

- (void)application:(UIApplication *)application didRegisterUserNotificationSettings:(UIUserNotificationSettings *)notificationSettings{
  // Handle iOS 8 remote Notificaiton Settings
  [_manager application:application didRegisterUserNotificationSettings:notificationSettings];
}
//Swift :

//MARK : Notification AppDelegation
  
func application(_ application: UIApplication, didFailToRegisterForRemoteNotificationsWithError error: Error) {
	// Handle failure of get Device token from Apple APNS Server
	_manager?.application(application, didFailToRegisterForRemoteNotificationsWithError: error)
}
  
func application(_ application: UIApplication, didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken deviceToken: Data) {
	// Handle receive Device Token From APNS Server
	_manager?.application(application, didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken: deviceToken)    
}
  
@available(iOS 8.0, *)
func application(_ application: UIApplication, didRegister notificationSettings: UIUserNotificationSettings) {
	// Handle iOS 8 remote Notificaiton Settings
	_manager?.application(application, didRegister: notificationSettings)
}


۳- ثبت کاربر (Register)

یکی از مزیت‌های چابک نسبت به درگاه‌های ارسال پوش‌نوتیفیکیشن، امکان معرفی هر کاربر با یک شناسه منحصر به فرد است. این قابلیت به شما امکان می‌دهد دستگاه‌های کاربر را مدیریت کنید و سوابق جمع‌آوری شده را همانند یک سیستم مدیریت مشتریان (CRM) در اختیار داشته باشید. این شناسه می‌تواند برای دستگاه‌های متعدد یک کاربر استفاده شود. شناسه کاربر می‌تواند هر فیلد با ارزش و معنا‌دار برای کسب و کار شما باشد که کاربر خود را با آن شناسایی می‌کنید. شماره موبایل، کدملی، شماره‌حساب، ایمیل و یا حتی شناسه دیتابیس‌تان مثال‌هایی از شناسه‌های کاربری مناسب در موارد واقعی هستند. ارسال پیام‌ به کاربران توسط همین شناسه‌ها و بدون استفاده از توکن یا شناسه گوشی، به سادگی امکان پذیر خواهد بود.

متد registerUser عمل اتصال به سرور چابک را انجام می‌دهد، بنابراین باید فقط یک بار در طول اجرا اپلیکیشن (در کلاس AppDelegate) فراخوانی شود.

نکته: دقت داشته باشید که متدهای registerUser و registerAsGuest را در background thread فراخوانی نکنید و آن‌ها را حتما در main thread قرار دهید.

این متد با دو امضای متفاوت وجود دارد:

 • امضای اول فقط شناسه کاربر را گرفته و کاربر را با آن شناسه روی سرور چابک ثبت نام می‌کند.
//Objective-C:

[_manager registerUser:@"USER_ID"];
//Swift:

_manager?.registerUser("USER_ID")


ترکرها به طور معمول نصب را اولین بازدید حساب می‌کنند (مانند سرویس ادجاست)، اما مزیت ترکر چابک در شمارش نصب این است که شما می‌توانید علاوه بر مدل ادجاست نصب را پس از ورود کاربر و احراز هویت او در اپلیکیشنتان تعریف کنید. با این کار شما یک اقدام دیگری برای جلوگیری از تقلب در شمارش نصب انجام می‌دهید، به این دلیل که امضاهای کاربر، قبل و بعد از ثبت او (register) مطابقت داده می‌شوند و در صورت تایید به عنوان یک نصب سالم در نظر گرفته می‌شوند.

به عنوان مثال اگر اپلیکیشن شما دارای صفحه ورود و ثبت‌نام می‌باشد، متد registerUser را در صفحه ورود یا ثبت‌نام پس از احراز هویت کاربر و همچنین، پس از هر بار اجرای (در کلاس AppDelegate متد didFinishLaunchingWithOptions) اپلیکیشن فراخوانی کنید تا کاربر به سرور چابک متصل شود.

//Objective-C

- (BOOL)application:(UIApplication *)application
      didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
  
  ...
  
  if (_manager.userId) {
    [_manager registerUser:_manager.userId];
  } else {
    //If user is not registered verify the user and
    //call [_manager registerUser:@"USER_ID"]; method at login page
    [_manager registerUser:@"USER_ID"];
  }
  
  return YES;
}
//Swift
func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {

  ...
  
  if let userId = _manager?.userId {
    _manager?.registerUser(userId)
  } else {
    //If user is not registered verify the user and
    //call manager?.registerUser("USER_ID") method at login page
    _manager?.registerUser("USER_ID")
  }

  return true
}

نکته: مقدار USER_ID می‌تواند بین ۳ تا ۶۴ کاراکتر باشد. زبان فاسی، کاراکترهای #,+,*,\,/ و فاصله هم در آن مجاز نیستند.

نکته امنیتی : مقدار USER_ID را هرگز به صورت خام در NSUserDefaults ذخیره نکنید، چون این مقدار شناسه معنادار می‌باشد و می‌توان با آن کاربر را روی چابک ثبت‌نام کرد. برای این منظور می‌توانید از متد _manager.userId چابک استفاده کنید که شناسه کاربر را به صورت رمزنگاری شده نگه‌می‌دارد. همینطور می‌توانید قبل از عملیات ثبت با استفاده از شماره گوشی از معتبر بودن کاربر (verfication) اطمینان یابید، سپس شناسه او را ثبت نمایید.

 • امضای دوم

علاوه بر شناسه کاربر، لیستی از نام‌ کانال‌هایی (برای آشنایی با مفهوم کانال و کاربرد آن این قسمت را مطالعه نمایید) که کاربر باید روی آن‌ها عضو شود را نیز دریافت می‌کند. با عضویت روی کانال‌های داده شده، کاربر قادر به دریافت پیام‌های ارسالی روی آن‌ کانال‌ها خواهد بود.

//Objective-C:

[_manager registerUser:@"USER_ID" channels:@[@"CHANNEL_NAME1", @"CHANNEL_NAME2"]];
//Swift:

_manager.registerUser("USER_ID", channels: ["CHANNEL_NAME1", CHANNEL_NAME2])

نکته:پس از انجام مراحل فوق در پنل چابک مربوط به حساب برنامه، در قسمت مشترکین، قابل مشاهده خواهد بود و شما می‌توانید از پنل به کاربر پیام چابک و پوش‌نوتیفیکیشن بفرستید.

دریافت وضعیت ثبت کاربر

برای اطمینان از ثبت شدن کاربر در چابک، می‌توانید از متد isRegistered یا رویداد pushClientManagerDidRegisterUser و pushClientManagerDidFailRegisterUser استفاده کنید.

//Objective-C

_manager.isRegistered
//Swift

_manager.isRegistered

با رویداد pushClientManagerDidRegisterUser می‌توانید از ثبت شدن کاربر در چابک باخبر شوید.

//Objective-C

-(void) pushClientManagerDidRegisterUser:(BOOL)registration{
	NSLog(@"Successfully registered");
}
//Swift

func pushClientManagerDidRegisterUser(_ registration: Bool) {
	print("Successfully registered")
}

با رویداد pushClientManagerDidFailRegisterUser می‌توانید در صورت رخ دادن خطا در ثبت کاربر از خطای آن باخبر شوید.

//Objective-C

-(void) pushClientManagerDidFailRegisterUser:(BOOL)registration{
	NSLog(@"Fail to register user \n ~~ error: %@", error);
}
//Swift

func pushClientManagerDidFailRegisterUser(_ error: Error!) {
	print("Fail to register user \n ~~ error: \(error)")
}
کاربر مهمان

در صورتی که اپلیکیشن شما قابلیت ایجاد حساب کاربری داشته باشد می‌توانید کاربر را تا زمانی که حساب ایجاد نکرده است به عنوان کاربر مهمان در سیستم خود ثبت کنید و سپس به محض ایجاد حساب و دریافت اطلاعات او، آن کاربر را به عنوان کاربر دائم خود مانند بالا ثبت کنید.

نکته: در صورتی که می‌خواهید از ترکر نصب استفاده کنید و نصب‌ها را به محض اولین ورود کاربر محاسبه کنید (مانند سرویس ادجاست) باید از این متد استفاده کنید. دقت داشته باشید که این متد را به تنهایی به کار نبرید زیرا هر بازدید کاربر را مهمان جدید محاسبه می‌کند. برای اطلاعات بیشتر مستندات ترکر نصب را مطالعه کنید.

متد زیر کاربر را به عنوان کاربر مهمان ثبت می‌کند و به طور خودکار یک تگ مهمان (CHABOK_GUEST) به او اختصاص می‌دهد:

//Objective-C:

[_manager registerAsGuest];
//Swift:

_manager?.registerAsGuest()
کاربر مهمان با شناسه سفارشی

همچنین می‌توانید کاربر مهمان را با شناسه دلخواهتان ثبت کنید:

//Objective-C

[_manager registerWithGuestId:@"MY_GUEST_ID"];
//Swift:

_manager.default()?.register(withGuestId: "MY_GUEST_ID")

حذف کاربر (Unregister)

برای حذف دستگاه کاربر از سرور چابک می‌توانید از متد unRegisterUser استفاده کنید. پس از حذف کاربر، چابک دیگر به دستگاه‌های آن userId پوش ارسال نخواهد کرد. توصیه می‌شود این متد را زمانی که کاربر در اپلیکیشنتان از حساب خود خارج می‌شود (Logout) فراخوانی کنید. این امر باعث می‌شود تا کاربر از حفظ شدن حریم شخصی خود پس از خروج از حساب کاربری اطمینان یابد. پس از آن هم کاربر را به عنوان یک کاربر مهمان ثبت کنید تا همچنان با او تعامل داشته باشید. برای حذف دستگاه کاربر از سرور چابک می‌توانید از متد زیر استفاده کنید:

//Objective-C:

[_manager unregisterUser];
//Swift:

_manager?.unregisterUser()

نکته: پروژه Starter به شما کمک می‌کند بدون هیچ کد اضافه‌ای و فقط با اجرای آن، از پلتفرم چابک استفاده کنید. همچنین به کمک این پروژه با نحوه صحیح پیاده‌سازی متدهای چابک آشنا خواهید شد.