پوش‌نوتیفیکیشن ویرایش

نکته: مستندات زیر براساس نسخه‌های ۲ به بالا کتابخانه چابک نوشته شده است. در صورتی که از نسخه‌ پایین‌تری استفاده می‌کنید به این صفحه مراجعه کنید.

چابک علاوه بر پیام چابک، پوش‌نوتیفیکیشن هم ارسال می‌کند. شما می‌توانید نمایش این پوش‌نوتیفیکیشن‌ها را شخصی‌سازی کنید. برای نوتیفیکیشن کلیک تعیین کنید و دیتای آن را دریافت کنید . همینطور با تنظیم پوش‌نوتیفیشکیشن چند رسانه‌ای می‌توانید برای هرکدام اکشن تعیین نمایید.


شخصی‌سازی نمایش نوتیفیکیشن

کلاینت چابک به طور پیش‌فرض برای پیام‌های دریافتی (پیام چابک و پوش‌نوتیفیکیشن)، اعلان (نوتیفیکیشن) نمایش می‌دهد. درصورت تمایل به شخصی‌سازی نوتیفیکیشن‌ها، از delegate متد pushClientManagerUILocalNotificationDidReceivedMessage استفاده کنید. به قطعه کد زیر دقت فرمایید: (در صورت استفاده از delegate متد pushClientManagerUILocalNotificationDidReceivedMessage کتابخانه چابک دیگر اقدام به نمایش LocalNotification نمی‌کند.)

-(void)pushClientManagerUILocalNotificationDidReceivedMessage:(PushClientMessage *)message {
  UILocalNotification *localNotification = [[UILocalNotification alloc] init];
  
  localNotification.timeZone = [NSTimeZone localTimeZone];
  localNotification.soundName = UILocalNotificationDefaultSoundName;
  localNotification.applicationIconBadgeNumber = 0;
  localNotification.alertBody = message.messageBody;
  localNotification.alertAction = @"OK";
  localNotification.userInfo = @{@"data":message.toDict};
  
  [[UIApplication sharedApplication] scheduleLocalNotification:localNotification];
}
func pushClientManagerUILocalNotificationDidReceivedMessage(_ message: PushClientMessage) {
  let localNotification = UILocalNotification()
    
  localNotification.timeZone = NSTimeZone.local
  localNotification.soundName = UILocalNotificationDefaultSoundName
  localNotification.applicationIconBadgeNumber = 0
  localNotification.alertBody = message.messageBody
  localNotification.alertAction = "OK"
  localNotification.userInfo = ["data": message.toDict]
    
  UIApplication.shared.scheduleLocalNotification(localNotification)
}

حذف نوتیفیکیشن

برای حذف یا پاک کردن یک نوتیفیکیشن خاص در Notification Center می‌توانید از متد زیر استفاده کنید:

[[UIApplication sharedApplication] cancelLocalNotification:(nonnull UILocalNotification *)];
UIApplication.shared.cancelLocalNotification(UILocalNotification)

همچنین برای حذف یا پاک کردن تمام نوتیفیکیشن‌ها می‌توانید از متد زیر استفاده کنید:

[[UIApplication sharedApplication] cancelAllLocalNotifications];
UIApplication.shared.cancelAllLocalNotifications()


کلیک و دریافت دیتای نوتیفیکیشن (آی‌اواس ۱۰ به بالا)

برای مدیریت کلیک بر روی نوتیفیکیشن پیام‌های چابک متد :userNotificationCenter:didReceiveNotificationResponse:withCompletionHandler را فراخوانی نمایید. به نمونه زیر دقت کنید:

-(void) userNotificationCenter:(UNUserNotificationCenter *)center didReceiveNotificationResponse:(UNNotificationResponse *)response withCompletionHandler:(void (^)(void))completionHandler{
  //Get actionIdentifier.
  NSString *actionId = response.actionIdentifier;
  //Get notification payload.
  NSDictionary *payload = response.notification.request.content.userInfo;
  
  //Get message data
  NSDictionary *messageData;
  if ([payload valueForKey:@"message"]) {
    messageData = [[payload valueForKey:@"message"] valueForKey:@"data"];
  } else {
    messageData = [payload valueForKey:@"data"];
  }
  
  completionHandler();
}
func userNotificationCenter(_ center: UNUserNotificationCenter,
                didReceive response: UNNotificationResponse,
                withCompletionHandler completionHandler: @escaping () -> Void) {
	//Get actionIdentifier.
	let actionId = response.actionIdentifier
	//Get notification payload.
	let payload = response.notification.request.content.userInfo
	
	//Get message data
	var messageData:NSDictionary
	if payload["message"] is NSDictionary {
		//In chabok message user tapped on notification
		messageData = (payload["message"] as! NSDictionary).value(forKey: "data") as! NSDictionary
	} else {
		//In APNS user tapped on notification
		messageData = payload["data"] as! NSDictionary
	}
    
	completionHandler()
}

کلیک و دریافت دیتای نوتیفیکیشن (آی‌اواس ۹ به پایین)

پلتفرم چابک دارای پوش‌نوتیفیکیشن و پیام چابک می‌باشد،‌ به همین جهت برای فهمیدن رویداد کلیک بر روی نوتیفیکیشن، باید نوع پیام دریافتی را تشخیص دهید. اگر پیام دریافتی از سرویس APNs اپل (پوش‌نوتیفیکیشن) باشد با کلیک بر روی نوتیفیکیشن، delegate متد didReceiveRemoteNotification فراخوانی خواهد شد و اگر Local Notification‌ (پیام چابک) باشد، از delegate متد didReceiveLocalNotification استفاده کنید.

۱. LocalNotification

نکته : در iOS های ۱۰ به پایین امکان نمایش LocalNotification در حالت Foreground وجود ندارد، اگر شما یک LocalNotification در حالت Foreground در یکی از این نسخه های iOS استفاده کنید، به این معنی است که بر روی آن کلیک شده و ‍‍‍‍‍delegate متد didReceiveLocalNotification فراخوانی خواهد شد.

نکته : اگر از LocalNotification در حالت Background استفاده شود، زمانی متد didReceiveLocalNotification فرخوانی خواهد شد که بر روی Notification کلیک شده باشد.

- (void)application:(UIApplication *)application didReceiveLocalNotification:(UILocalNotification *)notification{
	// Handle receive iOS (4.0 and later) local notification
	
	//Do something (for example: Open MessageViewController)
}
func application(_ application: UIApplication, didReceive notification: UILocalNotification) {
	// Handle receive iOS (4.0 and later) local notification
	
	//Do something (for example: Open MessageViewController)
}

همچنین delegate متد didReceiveLocalNotification به شما کمک می‌کند که بعد از کلیک، کاربر بر روی نوتیفیکیشن به چه صفحه‌ای هدایت شود.

۲. ‌APNs Notification

delegate متد didReceiveRemoteNotification توسط سیستم عامل به هنگام کلیک بر روی نوتیفیکیشن فرخوانی می‌شود.

نکته : اگر برنامه شما Terminate شده باشد، با کلیک بر روی Notification برنامه شما با کلید UIApplicationLaunchOptionsRemoteNotificationKey در delegate متد didFinishLaunchingWithOptions اجرا خواهد شد و پس از آن متد didReceiveRemoteNotification فرخوانی خواهد شد. پس پیشنهاد می‌کنیم، کد مربوط به Navigate به یک صفحه خاص را در متد didReceiveRemoteNotification استفاده کنید.

- (void)application:(UIApplication *)application didReceiveRemoteNotification:(NSDictionary *)userInfo fetchCompletionHandler:(void (^)(UIBackgroundFetchResult))completionHandler{
	// Handle New Remote Notification, must be use for remote payloads
}
func application(_ application: UIApplication, didReceiveRemoteNotification userInfo: [AnyHashable : Any], fetchCompletionHandler completionHandler: @escaping (UIBackgroundFetchResult) -> Void) {
	// Handle New Remote Notification, must be use for remote payloads
}

مدیریت کلیک بر روی هر اکشن

با قرار دادن متد userNotificationCenter:didReceiveNotificationResponse:withCompletionHandler در فایل AppDelegate همانند کد زیر می‌توانید عملیات متناسب بر روی هر دکمه را پیاده‌سازی کنید:

-(void) userNotificationCenter:(UNUserNotificationCenter *)center
					didReceiveNotificationResponse:(UNNotificationResponse *)response
						withCompletionHandler:(void (^)(void))completionHandler{
						
	//actionIdentifier is your key when you define in Chabokpush payload for each action
	if ([response.actionIdentifier isEqualToString:@"closeAction"]) {
		NSLog(@"Close action was clicked by user ........");
	} else if ([response.actionIdentifier isEqualToString:@"demoAction"]) {
		NSLog(@"Demo action was clicked by user .......");
	}
	
	completionHandler();
}
func userNotificationCenter(_ center: UNUserNotificationCenter, 
				didReceive response: UNNotificationResponse,
				withCompletionHandler completionHandler: @escaping () -> Void) {
  //actionIdentifier is your key when you define in Chabokpush payload for each action
  if (response.actionIdentifier == "closeAction") {
    print("Close action was clicked by user ........")
  } else if (response.actionIdentifier == "demoAction") {
    print("Demo action was clicked by user .......")
  }
  completionHandler()
}


تنظیم نوتیفیکیشن چندرسانه‌ای (Rich Push Notification)

برای راه‌اندازی نوتیفیکیشن چندرسانه‌ای مراحل زیر طی نمایید:

1) ابتدا از منو محیط Xcode بر روی گزینه File در بخش New بروی Target... کلیک کنید.

2) در صفحه باز شده Notification Service Extension را انتخاب کنید و بر روی دکمه Next کلیک کنید.

انتخاب تارگت سرویس نوتیفیکیشن

3) سپس همانند تصویر زیر اطلاعات مورد نیاز را پر کرده و بر روی دکمه Finish کلیک کنید.

پر کردن اطلاعات مورد نیاز برای تارگت سرویس نوتیفیکیشن

4) همانند تصویر زیر وارد صفحه تنظیمات Target خواهید شد.

نکته : در بخش Deployment Info گزینه Deployment Target را iOS 10 قرار دهید.

تنظیمات تارگ

5) خط زیر را به podfile‍ خود اضافه کنید:

platform :ios, '9.0'

use_frameworks!

target 'PROJECT_TARGET' do
  pod 'ChabokPush', '~> 2.0.0'
end

target 'YOUR_NOTIFICATION_EXTENSION_SERVICE_TARGET' do
  pod 'ChabokPush', '~> 2.0.0'
end

سپس با روش زیر آن را نصب کنید:

$ pod install

6) فایل Info.plist تارگت ساخته شده را به صورت Source Code باز کرده و کلید زیر را در آن قرار دهید:

<key>NSAppTransportSecurity</key>
<dict>
  <key>NSAllowsArbitraryLoads</key>
  <true/>
</dict>

7) فایل NotificationService.m یا NotificationService.swift را باز کرده و کد زیر را در آن قرار دهید.

#import "NotificationService.h"
#import <AdpPushClient/AdpPushClient.h>

@interface NotificationService ()

@property (nonatomic, strong) UNMutableNotificationContent *bestAttemptContent;
@property (nonatomic, strong) void (^contentHandler)(UNNotificationContent *contentToDeliver);

@end

@implementation NotificationService
- (void)didReceiveNotificationRequest:(UNNotificationRequest *)request
				withContentHandler:(void (^)(UNNotificationContent *_Nonnull))contentHandler {
				
self.contentHandler = contentHandler;
self.bestAttemptContent = [request.content mutableCopy];

//ChabokPush download media
[PushClientManager.defaultManager didReceiveNotificationRequest:request
				withContentHandler:contentHandler];
}
- (void)serviceExtensionTimeWillExpire {
	self.contentHandler(self.bestAttemptContent);
}

@end
import AdpPushClient
import UserNotifications

class NotificationService: UNNotificationServiceExtension {

	var contentHandler: ((UNNotificationContent) -> Void)?
	var bestAttemptContent: UNMutableNotificationContent?
	
	override func didReceive(_ request: UNNotificationRequest,
					withContentHandler contentHandler: @escaping (UNNotificationContent) -> Void) {

		self.contentHandler = contentHandler
		self.bestAttemptContent = (request.content.mutableCopy() as? UNMutableNotificationContent)

		//ChabokPush download media
		PushClientManager.default().didReceive(request,
							withContentHandler: contentHandler)
	}

	override func serviceExtensionTimeWillExpire() {
		if let contentHandler = contentHandler, let bestAttemptContent = bestAttemptContent {
			contentHandler(bestAttemptContent)
		}
	}
}

برای دریافت رویداد کلیک روی هر اکشن، لطفا بخش مدیریت کلیک بر روی هر اکشن را مطالعه کنید.

نمونه کد پوش‌نوتیفیکیشن چندرسانه‌ای

بخش تنظیم نوتیفیکیشن چندرسانه‌ای (Rich Push Notification) را با دقت مطالعه کرده و سپس قطعه کد زیر را در کلاس AppDelegate پیاده‌سازی کنید تا رویداد کلیک روی هر اکشن را دریافت کنید.

-(void) userNotificationCenter:(UNUserNotificationCenter *)center
        didReceiveNotificationResponse:(UNNotificationResponse *)response
        withCompletionHandler:(void (^)(void))completionHandler{
  
  //actionIdentifier is your key when you define in Chabokpush payload for each action
  NSString *actionId = response.actionIdentifier;
  
  if ([actionId isEqualToString:@"special_offers_action"]) {
    NSLog(@"Special offers action clicked by user ...");
  } else if ([actionId isEqualToString:@"favorite_product_action"]) {
    NSLog(@"Favorite product action clicked by user ...");
  }
  
  completionHandler();
}
func userNotificationCenter(_ center: UNUserNotificationCenter,
        didReceive response: UNNotificationResponse,
        withCompletionHandler completionHandler: @escaping () -> Void) {

  //actionIdentifier is your key when you define in Chabokpush payload for each action
  let actionId = response.actionIdentifier

  if (actionId == "special_offers_action") {
    print("Special offers action clicked by user ...")
  } else if (actionId == "favorite_product_action") {
    print("Favorite product action clicked by user ...")
  }

  completionHandler()
}
نمونه Curl

با اجرای دستور زیر در Terminal می‌توانید یک نوتیفیکیشن چندرسانه‌ای ارسال کنید. دقت کنید که در دستور زیر مقدار <ACCESS_TOKEN> حساب کاربری خود و مقدار USER_ID را شناسه‌ کاربری که می‌خواهید پیام به او تحویل داده شود، وارد نمایید. (این دستور برای ارسال به یک کاربر به خصوص است. برای ارسال به گروهی از کاربران به این صفحه مراجعه کنید.)

curl -X POST \
"https://sandbox.push.adpdigital.com/api/push/toUsers?access_token=<ACCESS_TOKEN>" \
-H "accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"user\": \"USER_ID\", \"content\": \"😍💯 جمعه سیاه 😍💯\", \"notification\": { \"title\": \"😍💯 جمعه سیاه 😍💯\", \"body\": \"در جمعه سیاه می‌توانید با خرید از فروشگاه‌چابک، همزمان با تمام دنیا در این کمپین بزرگ شرکت کنید و با تخفیف های باور نکردنی همراه باشید.\", \"actions\": [ { \"id\": \"special_offers_action\", \"title\": \"پیشنهادهای ویژه\", \"options\": 5 }, { \"id\": \"favorite_product_action\", \"title\": \"کالاهای مورد علاقه من\", \"options\": 5 } ], \"mediaType\": \"png\", \"mediaUrl\": \"https://raw.githubusercontent.com/chabokpush/chabok-assets/master/samples/notification/blackfriday.png\", \"mutableContent\": true, \"category\": \"__BLACK_FRIDAY__\" }}"

Its Youتست ارسال پوش


۱- آیا پوش‌نوتیفیکیشن‌ها با موفقیت دریافت می‌شوند؟

برای اطمینان از ارسال ودریافت موفق پوش کافیست بخش نوتیفیکیشن داشبورد را مشاهده کنید. در این نمودار آمار ارسال ناموفق پوش نوتیفیکیشن نیز موجود است که می‌توانید آن را زیر نظر داشته باشید.

نکته: در صورت بروز مشکل در ارسال پوش بخش عیب‌یابی را مطالعه کنید.


enter image description here


۲- آیا حذف‌ها به درستی شمرده می‌شوند؟

در صورتی که از پوش‌نوتیفیکیشن هم استفاده نمی‌کنید، بعد از حذف اپلیکیشن یک پوش به اپ کاربران ارسال کنید تا از شمارش حذف دستگاه کاربران اطمینان حاصل کنید.

نکته: حتما برای شمارش حذف و ریزش این مورد را بررسی کنید. همچنین دقت داشته باشید فرایند حذف اپلیکیشن مدت کوتاهی (حدود ۲۰ دقیقه) طول می‌کشد.

چابک به طور روزانه توکن‌های کاربران را چک می‌کند و اگر کاربری اپلیکیشن شما را حذف کند متوجه این موضوع خواهد شد و در حساب عملیاتی آمار حذف و ریزش بروزرسانی می‌شود.


enter image description here