خدمات مکانی ویرایش

چابک به طور گسترده از خدمات مکانی (Location Services) پشتیبانی می‌کند. از جمله این خدمات رصد موقعیت مکانی کاربر (Geo-tracking یا location tracking)، تعیین محدوده جغرافیایی (Geo-fencing)، پوش بر اساس موقعیت مکانی (Location-Based Push Notifications) و پوش خودکار مکانی (Geofence Push Notifications) است.


ارسال موقعیت مکانی بدون پیاده‌سازی کتابخانه موقعیت مکانی چابک

اگر سرویس لوکیشن در اپلیکیشن‌تان پیاده‌سازی شده و قصد اضافه کردن کتابخانه جدید برای ارسال موقعیت مکانی را ندارید، از طریق کد زیر می‌توانید موقعیت مکانی کاربران را برای چابک ارسال کنید:

- (void) publishLocation:(CLLocation *)location {
  NSDate *date = location.timestamp;
  double lat = location.coordinate.latitude;
  double lng = location.coordinate.longitude;
  NSTimeInterval ts = [date timeIntervalSince1970] * 1000;
  
  NSDictionary *payload = @{
    @"lat": @(lat),
    @"lng": @(lng),
    @"ts" : @(ts)
  }
  
  [PushClientManager.defaultManager publishEvent:@"geo" data:payload];
}
func publishLocation(location: CLLocation) {
 let ts = location?.timestamp
 let lat = location?.coordinate.latitude ?? 0.0
 let lng = location?.coordinate.longitude ?? 0.0
 
 var payload = [
 "lat": lat,
 "lng": lng,
 "ts": ts
 ]
    
 PushClientManager.default()?.publishEvent("geo", data: payload)
}

نکته: از ارسال موقعیت مکانی در فاصله زمانی کمتر از ۱۰ ثانیه خودداری کنید.

مجوز های مورد نیاز موقعیت مکانی

برای استفاده از امکان موقعیت مکانی، نیازمند دریافت مجوزهای زیر می باشد که توضیحات لازم برای هر بخش در زیر آورده شده است :

 1. دسترسی به موقعیت مکانی
 2. مجوز استفاده از موقعیت مکانی

۱- دسترسی به موقعیت مکانی

برای استفاده از موقعیت مکانی در حالت Background Mode، ابتدا وارد بخش Capabilities پروژه خود شده و از قسمت Background Modes گزینه Location updates را فعال کنید.

نکته : در صورت فعال نمودن گزینه فوق، کلید location باید به فایل info.plist اضافه شود، همانند کد زیر :

<key>UIBackgroundModes</key>
<array>
  ....
  <string>location</string>
  ....
</array>

۲- مجوز استفاده از موقعیت مکانی

استفاده از موقعیت مکانی دارای دو حالت، WhileInUse , Always است که شرح آنها به صورت زیر می باشد :

 • WhenInUse : استفاده از موقعیت مکانی، زمانی که نرم افزار در حالت Foreground باشد
 • Always : استفاده از موقعیت مکانی، در تمام حالات اجرای نرم افزار (Foreground, Background)

برای استفاده از هر یک از این حالات کلید دلخواه را در فایل info.plist قرار دهید، متن قرار گرفته شده در تگ string متن پیامی است که پس از اعلان دریافت مجوز موقعیت مکانی به کاربر نشان داده خواهد شد.

<key>NSLocationAlwaysUsageDescription</key>
<string>App would like to use your location.</string>
<key>NSLocationWhenInUseUsageDescription</key>
<string>Allow use to access your current location so we can autofill your start/end</string>

نکته : در نسخه iOS 11 باید تمام کلید ها به همراه کلید NSLocationAlwaysAndWhenInUseUsageDescription در فایل info.plist قرار داده شود.

<key>NSLocationAlwaysUsageDescription</key>
<string>App would like to use your location.</string>
<key>NSLocationWhenInUseUsageDescription</key>
<string>Allow use to access your current location so we can autofill your start/end</string>
<key>NSLocationAlwaysAndWhenInUseUsageDescription</key>
<string>Allow use to access your current location Always or InUse</string>

ارسال موقعیت مکانی در هنگام باز شدن اپلیکیشن

با فعال کردن قابلیت enableLocationOnLaunch، کتابخانه چابک به هنگام باز شدن برنامه و در صورت پیدا کردن موقعیت مکانی کاربر،‌ موقعیت آن را توسط انتشار رویداد به سرور ارسال می کند.

نکته : برای ارسال داده خاصی همراه با انتشار رویداد فوق می توانید داده خود را property به locationOnLaunchWithDictionary داده تا همراه با انتشار رویداد ارسال شود.

[self.manager.enableLocationOnLaunch = YES];
self.manager?.enableLocationOnLaunch = trueکلاس CoreGeoLocation

در ابزار جدید چابک، امکان دریافت موقعیت مکانی کاربر فراهم شده است. برای استفاده از کلاس CoreGeoLocation می توانید کلاس فوق را به کلاس خود import کنید:

#import "CoreGeoLocation.h"
.
.
.
CoreGeoLocation *locationManager = [CoreGeoLocation sharedInstance];
import AdpPushClient
.
.
.
let locationManager = CoreGeoLocation.sharedInstance()

نکته : برای استفاده از قابلیت مکان یابی، پیکربندی های لازم که در بخش پیش نیازهای مکان‌یابی بیان شده را مطالعه کرده و از آن پیروی کنید.

دریافت موقعیت مکانی

ابتدا پیکربندی متناسب برای دریافت موقعیت مکانی را تعیین کرده و با استفاده از متد startLocationUpdate شروع به دریافت موقعیت مکانی کاربر کنید. به قطعه کد زیر دقت کنید‌:

CoreGeoLocation *locationManager = [CoreGeoLocation sharedInstance];

[locationManager addDelegate:self];
[locationManager setDistanceFilter:50];
[locationManager setPausesAutomaticUpdate:NO];
[locationManager setLocationAutorization:kAlways];
[locationManager setAllowBackgroundLocationUpdates:YES];
[locationManager setDesiredAccuracy:kCLLocationAccuracyBest];

[locationManager startLocationUpdate];
let locationManager = CoreGeoLocation.sharedInstance()
      
locationManager.add(self)
locationManager.distanceFilter = 50
locationManager.pausesAutomaticUpdate = false
locationManager.locationAutorization = kAlways
locationManager.allowBackgroundLocationUpdates = true
locationManager.desiredAccuracy = kCLLocationAccuracyBest
      
locationManager.startUpdate()

رویداد دریافت موقعیت مکانی

جهت دریافت موقعیت های مکانی باید CoreGeoLocationDelegate را به @interface کلاس خود اضافه کنید و متد زیر را پیاده سازی کنید :

- (void) receivedLocationUpdates:(NSArray<CLLocation *> *)locations{
  NSInteger length = locations.count;
  CLLocation *lastLocation = [locations lastObject];
  double latitude = lastLocation.coordinate.latitude;
  double longitude = lastLocation.coordinate.longitude;
  
  NSLog(@"%zd new locations was received, last location (lat:'%f') , (lng:'%f')",
     length,latitude,longitude);
  
  self.locationManager.customizeGeoData = ^NSDictionary * _Nullable
  (CLLocation * _Nullable location) {
    NSDictionary *data = @{@"speed":@(location.speed),
                @"user":@"ADP"
                };
    return data;
  };
}
func receivedLocationUpdates(_ locations: [CLLocation]) {
  let length: Int = locations.count
  let lastLocation: CLLocation? = locations.last
  let latitude = lastLocation?.coordinate.latitude
  let longitude = lastLocation?.coordinate.longitude
 
  print("\(length) new locations was received, last location (lat:'\(latitude)') , (lng:'\(longitude)')")
 
 	locationManager?.customizeGeoData = {
      (location: CLLocation?) -> [AnyHashable: Any] in
      let data = ["speed": location?.speed, "user": "ADP"] as [String : Any]
      return data
  }
}

نکته: چابک بصورت خودکار اقدام به publish موقعیت مکانی می‌کند، برای افزودن داده مورد نیاز همراه با موقعیت مکانی، باید Closures customizeGeoData را پیاده سازی کنید.

نکته : برای جلوگیری publish موقعیت مکانی توسط چابک، مقدار بازگشتی Closures customizeGeoData‌ را ‌nil قرار دهید.

مکان یابی بر اساس مدت زمان و فاصله

با استفاده از متد trackMeUntil:byMeter می توانید موقعیت کاربر را بر اساس فاصله و بازه زمانی (برحسب ثانیه) تعیین شده دنبال کنید :

CoreGeoLocation *locationManager = [CoreGeoLocation sharedInstance];
[locationManager trackMeUntil:3600 byMeter:100];
let locationManager = CoreGeoLocation.sharedInstance()
locationManager.trackMe(until: 3600, byMeter:100)

نکته : دقت داشته باشید که مدت زمان در متد trackMeUntil برحسب ثانیه است. به عنوان مثال در کد بالا مدت زمان ۳۶۰۰ ثانیه تعیین شده است.

نکته : متد فوق بعد از دریافت موقعیت مکانی، رویداد receivedLocationUpdates:locations را فراخوانی می کند. همچنین پس از پایان زمان تعیین شد به صورت خودکار عملیات مکان یابی را متوقف می سازد، با متوقف کردن موقعیت کاربر رویداد didStoppedTrackingMe فراخوانی خواهد شد.

برای بررسی وضعیت مکان یابی کاربر می توانید از متد زیر استفاده کنید :

trackingStateEnumType trackingState = [locationManager trackingMeState];
if (trackingState == kTracking) {
  NSLog(@"We are tracking user...");
} else if (trackingState == kStopped) {
  NSLog(@"Tracking user was stopped...");
} else {
  NSLog(@"Tracking user interval was expired...");
}
let trackingState: trackingStateEnumType = locationManager.trackingMeState()
if trackingState == kTracking {
  print("We are tracking user...")
} else if trackingState == kStopped {
  print("Tracking user was stopped...")
} else {
  print("Tracking user interval was expired...")
}

جهت متوقف سازی عملیات مکان یابی کار کاربر متد فوق را فراخوانی کنید :

[locationManager stopTracking];
locationManager.stopTracking()

دریافت یک موقعیت مکانی

به کمک متد requestSingleLocation می توانید تنها یک موقعیت مکانی دریافت کنید.

[locationManager requestSingleLocation:^(CLLocation * _Nullable location, NSError * _Nullable error) {
  if (location != nil) {
    NSLog(@"Single location was received");
  }
}];
locationManager.requestSingleLocation({(_ location: CLLocation?, _ error: Error?) -> Void in
  if location != nil {
    print("Single location was received")
  }
})

نکته : با فراخوانی متد فوق ممکن است به عملکرد متدهای trackMeUntil:byMeter و startLocationUpdate‍ اختلال ایجاد کند.

نکته : با فراخوانی متد requestSingleLocation چابک اقدام به publish موقعیت مکانی نمی‌کند.

دریافت موقعیت مکانی در حالت Terminated

امکان دریافت موقعیت مکان حتی در حالتی که اپلیکشن شما Terminate شده باشد نیز وجود دارد.

[locationManager startMonitoringSignificantLocationChanges];
locationManager.startMonitoringSignificantLocationChanges()

نکته :‍ برای فعال شدن این قابلیت باید حتما authorization مربوط به location روی حالت kAlways باشد.

نکته : متد فوق ممکن است پس از پیمودن ۵۰۰ متر یا بیشتر اپلیکیشن را به صورت کامل در background اجرا کند. برای داشتن تغییرات موقعیت کاربری به صورت مداوم باید کلید launchOptions را از رویداد didFinishLaunchingWithOptions و در صورت اجرا شدن توسط location متد startLocationUpdate‍ را فراخوانی کنید. قطعه کد زیر بیانگر این نکته می باشد.

- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
  if ([launchOptions objectForKey:UIApplicationLaunchOptionsLocationKey]){
    //App was launch by location update
    CoreGeoLocation *locationManager = [CoreGeoLocation sharedInstance];
    [locationManager startLocationUpdate];
  }
}
func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {
  if launchOptions?[.location] != nil {
    //App was launch by location update
    let locationManager = CoreGeoLocation.sharedInstance()
    locationManager.startUpdate()
  }
  return true
}

محدوده جغرافیایی

جهت استفاده از قابلیت Geofence باید متد startMonitoringRegion را فراخوانی کنید. متد فوق دارای سه overload می باشد :

-(void) startMonitoringRegion:(CLRegion *_Nonnull) region;

-(void) startMonitoringRegion:(CLLocationCoordinate2D) center radius:(CLLocationDistance) radius identifier:(NSString *_Nonnull) identifier;

-(void) startMonitoringRegion:(CLRegion *_Nonnull) region
         expireCount:(NSInteger) count
           expireTs:(NSTimeInterval) ts
         enterMessage:(NSString *_Nullable) enter
         exitMessage:(NSString *_Nullable) exit;
func startMonitoringRegion(_ region: CLRegion)
func startMonitoringRegion(_ center: CLLocationCoordinate2D, radius: CLLocationDistance, identifier: String)
func startMonitoringRegion(_ region: CLRegion, expireCount count: Int, expireTs ts: TimeInterval, enterMessage enter: String?, exitMessage exit: String?)

نکته : برای استفاده قابلیت Geofence شما نیاز به استفاده از startLocationUpdate و یا startMonitoringSignificantLocationChanges نیست.

نمونه کد فوق استفاده از قابلیت geofence را به شما نشان می دهد :

CLLocationCoordinate2D center = CLLocationCoordinate2DMake(35.759227, 51.401044);
  CLRegion *region = [[CLCircularRegion alloc] initWithCenter:center radius:150 identifier:@"adpDigitalCompany"];
[_locationManager startMonitoringRegion:region];
var center: CLLocationCoordinate2D = CLLocationCoordinate2DMake(35.759227, 51.401044)

var region: CLRegion? = CLCircularRegion(center: center, radius: 150, identifier: "adpDigitalCompany")

locationManager.startMonitoringRegion(region)

چنانچه می خواهید یک geofence را start کنید که بتوانید بصورت بسیار ساده آن را مدیریت کنید، می توانید از قطعه کد زیر استفاده کنید :

نکته : زمان انقضای تاریخ geofence به صورت unix millisecond می باشد.

NSInteger count = 20; // count for enter to region
CLLocationDistance radius = 150; // per meter
CLLocationDegrees lat = 35.759227;
CLLocationDegrees lng = 51.401044;
NSString *exit = @"You exit to AdpDigital company building.....";
NSString *enter = @"Hi dear user, You are close to AdpDigital company building.....";
CLLocationCoordinate2D coordinate = CLLocationCoordinate2DMake(lat, lng);
NSTimeInterval expireTs = [[NSDate dateWithTimeIntervalSinceNow:3600] timeIntervalSince1970];
CLRegion *region = [[CLCircularRegion alloc] initWithCenter:coordinate
            radius:radius
            identifier:@"adpDigitalCompany"];
  
[_locationManager startMonitoringRegion:region expireCount:count expireTs:expireTs enterMessage:enter exitMessage:exit];
let count: Int = 20 // count for enter to region
let radius: CLLocationDistance = 150 // per meter
let lat: CLLocationDegrees = 35.759227
let lng: CLLocationDegrees = 51.401044
let exitMessage = "You exit to AdpDigital company building....."
let enterMessage = "Hi dear user, You are close to AdpDigital company building....."
let coordinate: CLLocationCoordinate2D = CLLocationCoordinate2DMake(lat, lng)
let expireTs: TimeInterval = Date(timeIntervalSinceNow: 3600).timeIntervalSince1970
let region: CLRegion? = CLCircularRegion(center: coordinate, radius: radius, identifier: "adpDigitalCompany")

locationManager.startMonitoringRegion(region!, expireCount: count, expireTs: expireTs, enterMessage: enterMessage, exitMessage: exitMessage)

رویدادهای محدوده جغرافیایی

پس از فراخوانی متد startMonitoringRegion رویدادهای زیر فرخوانی خواهند شد :

-(void) didEnterToRegion:(CLRegion *)region{
  NSLog(@"Hi dear user, You are close to AdpDigital company building.....");
}

-(void) didExitFromRegion:(CLRegion *)region{
  NSLog(@"You exit to AdpDigital company building.....");
}
  
-(void) didStartMonitoringRegion:(CLRegion *)region{
  NSLog(@"Start monitoring %@ region",region.identifier);
}
func didEnter(to region: CLRegion) {
  print("Hi dear user, You are close to AdpDigital company building.....")
}

func didExit(from region: CLRegion) {
  print("You exit to AdpDigital company building.....")
}

func didStartMonitoringRegion(_ region: CLRegion) {
  print("Start monitoring \(region.identifier) region")
}

برای متوقف سازی geofence می توانید از متد های زیر استفاده کنید :

[_locationManager stopMonitoringAllRegions];
[_locationManager stopMonitoringRegion:region];
locationManager.stopMonitoringAllRegions()
locationManager.stopMonitoringRegion(region!)