پیام‌رسانی آنی ویرایش

چابک به شما این امکان را می‌دهد که بتوانید ارتباط لحظه‌ای (Real-time) بین سرور و کلاینت داشته باشید و داده‌های مورد نظرتان را در لحظه جا به جا کنید. به عنوان مثال در اپلیکیشن‌های هوشمند حمل و نقل می‌توانید درخواست کاربر و تایید آن را به صورت آنی داشته باشید.

زیرساخت چابک از مدل رویدادگرا Pub/Sub استفاده می‌کند. مزیت این مدل علاوه بر آنی بودن این است که ارسال کننده نیازی به این که بداند چه کسانی دریافت می‌کنند، ندارد. برای درک بهتر آن توصیه می‌کنیم این لینک را مطالعه نمایید. از این طریق شما با عضویت روی یک رویداد، آن را پس از هر بار رخ دادن دریافت می‌نمایید. علاوه بر آن شما می‌توانید یک رویدادی را با داده دلخواه خود ارسال کنید.

نکته: برای استفاده از پیام‌رسانی آنی باید حتما قابلیت آنی (realtime) را فعال کنید. برای این کار مقدار پیش‌فرض آن را در فایل دانلود شده (Chabok.sandbox.plist یا Chabok.production.plist) از پنل تغییر دهید.


رویداد (Event)

رویدادها می‌توانند هر گونه انتقال داده بین سرور و کلاینت باشند. برای مثال، فرض کنید شما در اپلیکیشن درخواست تاکسی می‌خواهید سفر خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. برای این منظور می‌توانید موقعیت مکانی و وضعیت سفر خود را برای کسانی که روی آن رویداد عضویت دارند، ارسال کنید تا به صورت آنی‌ (Real-Time) از وضعیت سفر شما مطلع شوند. یا همچنین می‌توانید به جای درخواست‌های HTTP با استفاده از زیرساخت دو طرفه و آنی چابک رویدادهای درون‌برنامه‌ای بین بکند (Back-end) و چند دستگاه منتشر کنید.

عضویت روی رویداد

برای دریافت رویدادها باید کاربر روی رویداد مورد نظر توسط متد subscribeEvent عضو شده باشد.

//Subscribe on a global event from any device. 
[PushClientManager.defaultManager subscribeEvent:@"EVENT_NAME"];
//Subscribe on a global event from a specific device. 
[PushClientManager.defaultManager subscribeEvent:@"EVENT_NAME"
                 installationId:@"INSTALLATION_ID"];
//Subscribe on a global event from any device. 
PushClientManager.default().subscribeEvent("EVENT_NAME")
//Subscribe on a global event from a specific device. 
PushClientManager.default().subscribeEvent("EVENT_NAME",
              installationId: "INSTALLATION_ID")

نکته : پارامتر ورودی live به این معناست که کاربرانی که به چابک متصل هستند این رویداد را دریافت خواهند نمود، مقدار installiationId نیز برابر شناسه منحصر به فرد دستگاه کاربر می‌باشد و از طریق متد getInstallationId به دست می‌آید.

در صورت استفاده از امضاهای حاوی installiationId تمامی رویدادهای مربوط به نام وارد شده به عنوان EVENT_NAME که توسط آن دستگاه منتشر می‌شود را دریافت خواهید نمود.

نکته : installationId در بخش امکانات‌ چابک توضیح داده شده است. جهت عضویت روی یک رویداد، می‌توانید از نمونه کد زیر پیروی کنید:

برای مثال، در زیر عضویت روی رویداد shareTrip یک دستگاه آورده شده است:

//Get a unique device id by calling [PushClientManager.defaultManager getInstallationId];
//get user installationId with publish method or your rest api.
NSString *installationId = @"USER_INSTALLATION_ID";
  
[PushClientManager.defaultManager subscribeEvent:@"shareTrip"
                 installationId:installationId];
//Get a unique device id by calling PushClientManager.default().getInstallationId();
//get user installationId with publish method or your rest api.
var installationId = "USER_INSTALLATION_ID"

PushClientManager.default().subscribeEvent("shareTrip",
                installationId: installationId)

نکته: برای دریافت رویدادهای یک دستگاه خاص باید شناسه آن دستگاه (installationId) را به جایی که باید دریافت کند، ارسال نمایید.

تایید عضویت

برای دریافت وضعیت تایید عضویت روی یک رویداد متد زیر را پیاده‌سازی کنید:

-(void) pushClientManagerDidSubscribed:(NSString *)name {
  NSLog(@"Subscribe on %@", name);
}
func pushClientManagerDidSubscribed(_ name: String?) {
  print("Subscribe on \(name)")
}

خطای عضویت

برای دریافت وضعیت خطای عضویت روی یک رویداد متد زیر را پیاده‌سازی کنید:

-(void) pushClientManagerDidFailInSubscribe:(NSError *)error {
  NSLog(@"Fail to subscribe. \n ~~ Error: %@", error);
}
func pushClientManagerDidFail(inSubscribe error: Error!) {
  print("Fail to subscribe. \n ~~ Error: \(error)")
}

لغو عضویت از رویداد

با استفاده از متد زیر می‌توانید اقدام به لغو عضویت بر روی یک رویداد کنید:

[self.manager unsubscribeEvent:@"EVENT_NAME"];
[self.manager unsubscribeEvent:@"EVENT_NAME"
         installationId:@"INSTALLATION_ID"];
manager?.unsubscribeEvent("EVENT_NAME")
manager?.unsubscribeEvent("EVENT_NAME",
        installationId: "INSTALLATION_ID") 

تایید لغو عضویت

برای دریافت وضعیت تایید لغو عضویت روی یک رویداد متد زیر را پیاده‌سازی کنید:

-(void) pushClientManagerDidUnsubscribed:(NSString *)name {
  NSLog(@"Unsubscribe in %@", name);
}
func pushClientManagerDidUnsubscribed(_ name: String?) {
  print("Unsubscribe in \(name)")
}

خطای لغو عضویت

برای دریافت وضعیت خطای لغو عضویت روی یک رویداد متد زیر را پیاده‌سازی کنید:

-(void) pushClientManagerDidFailInUnsubscribe:(NSError *)error {
  NSLog(@"Fail to unsubscribe. \n ~~ Error: %@", error);
}
func pushClientManagerDidFail(inUnsubscribe error: Error!) {
  print("Fail to unsubscribe. \n ~~ Error: \(error)")
}

دریافت رویداد

با پیاده‌سازی متد pushClientManagerDidReceivedEventMessage قادر به دریافت رویدادها خواهید بود.

-(void) pushClientManagerDidReceivedEventMessage:(EventMessage *)eventMessage{
  NSDictionary *data = eventMessage.data;
  NSString *eventName = eventMessage.eventName;
  NSString *installationId = eventMessage.deviceId;
  
  NSLog(@"Got event %@ from device %@ with data %@", eventName,
      installationId, data);
}
func pushClientManagerDidReceivedEventMessage(_ eventMessage: EventMessage!) {
  let data = eventMessage?.data
  let eventName = eventMessage?.eventName
  let installationId = eventMessage?.deviceId

  print("Got event \(eventName) from device \(installationId) with data \(data)")
}


انتشار رویداد

با استفاده از متد publishEvent می‌توانید رویدادهای دلخواه خود را با یک نام و یک داده (Data) منتشر کنید. متد زیر به صورت خودکار در صورت قطعی ارتباط اقدام به ارسال مجدد می‌کند و به صورت آنی داده‌های شما را منتشر خواهد کرد.

[PushClientManager.defaultManager publishEvent:@"EVENT_NAME"
                 data:@{@"KEY":@"VALUE"}];
PushClientManager.default().publishEvent("EVENT_NAME", 
                data: ["KEY": "VALUE"])

برای نمونه در زیر کد انتشار موقعیت مکانی در اشتراک سفر کاربر قرار داده شده است که پس از دریافت موقعیت مکانی کاربر، آن را با رویدادی تحت عنوان shareTrip منتشر می‌کند.

NSDictionary *data = @{@"lat": @35.7583719,
            @"lng": @51.4082228,
            @"tripId": @(12345678)
           };
[PushClientManager.defaultManager publishEvent:@"shareTrip"
                     data:data];
var data = ["lat": 35.7583719,
      "lng": 51.4082228,
      "tripId": 12345678]
PushClientManager.default().publishEvent("shareTrip",
                    data: data)