دیپ لینک (Deeplink) ویرایش

دیپ لینک یا لینک عمقی در واقع استفاده از لینکی است که کاربران را به داخل یک صفحه خاص در وبسایت، و یا قسمت خاصی از اپلیکیشن هدایت می‌کند. به عبارت دیگر، دیپ لینک را می‌توانید به عنوان یک میانبر (Shortcut) هوشمند در نظر بگیرید که کاربر را به مقصدهای مرتبط (با پیام شما) هدایت می‌کند.


مزایا

قابلیت دیپ لینک به شما کمک می‌کند تا نرخ تبدیل کمپین‌های خود را به صورت چشمگیری افزایش دهید. به عنوان مثال، کاربر شما محصولی را به سبد خرید خود اضافه کرده است اما سبد خود را رها کرده و خرید را تکمیل نکرده است. در این صورت شما می‌توانید با یک نوتیفیکیشن به موقع تخفیف روی آن محصول، کاربر را مستقیما به صفحه محصول هدایت کنید و به انجام خرید تشویق کنید.

آپلود عکس


پیاده‌سازی

برای آی‌اواس پایین‌تر از ۹ (URL Schemes)

برای استفاده از این روش باید Scheme مورد نظر را برای اپلیکیشن خود مشخص کنید. این کار را با باز کردن xcode>project settings> info و وارد کردن Scheme به The URL Types انجام دهید. Scheme مورد نظر را به شکل APP_NAME وارد کنید.

آپلود عکس

برای اینکه آی‌او‌اس لینک شما را بشناسد باید شکل آن را مانند url کنید (به این صورت scheme ://resource). به عنوان مثال APP_NAME://PAGE_NAME را وارد می‌کنیم. در صورتی هم که می‌خواهید کاربر را به اخل یک اپلیکیشن هدایت کنید؛ باید متد زیر را در AppDelegate پیاده‌سازی کنید.

func application(_ app: UIApplication, open url: URL,
         options: [UIApplicationOpenURLOptionsKey : Any] = [:]) -> Bool {
  
  
  
  return true
}

در این حالت، نتیجه twitter://user?screen_name=ChabokPush مانند زیر خواهد شد:

url.scheme = “twitter”
url.host = “user”
parameters = [ “screen_name” : “ChabokPush” ]


نحوه استفاده در ترکر

اگر می‌خواهید از دیپ لینک در ترکر خود استفاده کنید، نامی که به scheme اختصاص دادید را در پارامتر deep_link لینک ترکر قرار دهید. به نمونه زیر دقت کنید:

https://a.chabok.io/TRACKER_ID?deep_link=APP_NAME%3A%2F%2Fpagename

همچنین در لینک ترکر خود می‌توانید از پارامتر ‍‍‍‍‍redirect هم استفاده کنید تا در صورت کار نکردن دیپ لینک، کاربر به این مقصد هدایت شود:

https://a.chabok.io/TRACKER_ID?deep_link=APP_NAME%3A%2F%2Fpagename&redirect=https://chabok.io


نحوه استفاده در نوتیفیکیشن

با اجرای دستور زیر در Terminal می‌توانید یک نوتیفیکیشن با دیپ لینک ارسال کنید. دقت کنید که در دستور زیر مقدار <ACCESS_TOKEN> حساب کاربری خود و مقدار USER_ID را شناسه‌ کاربری که می‌خواهید پیام به او تحویل داده شود، وارد نمایید. (این دستور برای ارسال به یک کاربر به خصوص است. برای ارسال به گروهی از کاربران به این صفحه مراجعه کنید.)

نکته: در آی‌او‌اس برای اجرای دیپ‌ لینک، اپلیکیشن حتما باید باز شود. برای همین در هنگام گذاشتن دیپ‌ لینک روی نوتیفیکیشن از پنل، برای آن دکمه حالت «برای این دکمه اپلیکیشن باز شود.» را انتخاب کنید؛ یا اگر مانند زیر از Curl استفاده می‌کنید در options قسمت اکشن عدد ۴ (یا خود ۴ یا مجموع آن با ۱ و ۲) در آن باشد.

enter image description here


 • نمونه Curl
curl -X POST \
"https://sandbox.push.adpdigital.com/api/push/toUsers?access_token=<ACCESS_TOKEN>" \
-H "accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "user": "USER_ID", "content": "ما را در توئیتر دنبال کنید", "notification": { "clickUrl": "twitter://user?screen_name=chabokpush", "title": "ما را در توئیتر دنبال کنید", "body": "با فالو کردن چابک، از تخفیف ۲۰٪ ما بهرمند شوید.", "actions": [ { "id": "new_tweet_action", "title": "توئیت جدید", "options": 5, "url": "twitter://post?message=%40chabokpush%20%D8%B1%D9%88%20%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%D9%85%D9%88%20%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%85%20" }], "mediaType": "jpeg", "mediaUrl": "https://raw.githubusercontent.com/chabokpush/chabok-assets/master/samples/notification/chabokpush_twitter.jpeg", "mutableContent": true, "category": "__TWITTER_FOLLOW__" } }'

با وارد کردن دستور زیر نوتیفیکیشن زیر همراه با دیپ لینک ارسال خواهد شد:

Its You


ارسال اطلاعات به سرور

آمار دیپ لینک از طریق متدهای onCreate و یا onNewIntent انتقال داده می‌شود. زمانی که اپ را باز کنید و یکی از این متدها فراخوانی شوند، می‌توانید اطلاعات دیپ لینک را دریافت کنید.

-(BOOL) application:(UIApplication *)app openURL:(NSURL *)url 
            options:(NSDictionary<UIApplicationOpenURLOptionsKey,id> *)options{
            
  NSLog(@"app opened with this deeplink %@", url);
  
  return YES;
}
func application(_ app: UIApplication, 
        open url: URL, 
        options: [UIApplication.OpenURLOptionsKey : Any] = [:]) -> Bool {
        
  print("app opened with this deeplink \(url)")
  return true
}

نکته: دقت داشته باشید در نسخه‌های پایین ۲ کتابخانه چابک، باید پس از اینکه اطلاعات دیپ لینک را در اپلیکیشن خود دریافت کردید، متد appWillOpenUrl را فراخوانی کنید. این متد اطلاعات را از اپلیکیشن به سرور چابک ارسال می‌کند تا بررسی کند که اتریبیوشن جدید رخ داده است یا خیر. به نمونه زیر دقت کنید:


-(BOOL) application:(UIApplication *)app openURL:(NSURL *)url 
            options:(NSDictionary<UIApplicationOpenURLOptionsKey,id> *)options{
            
  [_manager appWillOpenUrl:url];
  
  return YES;
}
func application(_ app: UIApplication, 
        open url: URL, 
        options: [UIApplication.OpenURLOptionsKey : Any] = [:]) -> Bool {
        
  _manager?.appWillOpen(url)
  return true
}


اپل برای آی‌اواس ۹ به بالا تغییری را برای بالا بردن امنیت در این مکانیزم انجام داده است. به این صورت که برای مطمئن شدن از اختصاص یک اپلیکیشن به وبسایت آن باید حتما فایلی را به نام apple-app-site-association در وبسایت خود برای اعتبارسنجی و تایید اپل قرار دهید.

زمانی که کاربر با Universal Link وارد وبسایت شما شود، متد زیر فرخوانی می‌شود:

-(BOOL) application:(UIApplication *)application continueUserActivity:(NSUserActivity *)userActivity
        restorationHandler:(void (^)(NSArray<id<UIUserActivityRestoring>> * _Nullable))restorationHandler{
            
  if ([[userActivity activityType] isEqualToString:NSUserActivityTypeBrowsingWeb]) {
    NSLog(@"app opened with this deeplink %@", [userActivity webpageURL]);
  }
  
  return YES;
}
func application(_ application: UIApplication, 
        continue userActivity: NSUserActivity, 
        restorationHandler: @escaping ([UIUserActivityRestoring]?) -> Void) -> Bool {
  if (userActivity.activityType == NSUserActivityTypeBrowsingWeb) {
    print("app opened with this deeplink \(userActivity.webpageURL)")
  }
  return true
}

نکته: دقت داشته باشید در نسخه‌های پایین ۲ کتابخانه چابک، باید مانند زیر عمل کنید:

-(BOOL) application:(UIApplication *)application continueUserActivity:(NSUserActivity *)userActivity
        restorationHandler:(void (^)(NSArray<id<UIUserActivityRestoring>> * _Nullable))restorationHandler{
            
  if ([[userActivity activityType] isEqualToString:NSUserActivityTypeBrowsingWeb]) {
    [_manager appWillOpenUrl:[userActivity webpageURL]];
  }
  
  return YES;
}
func application(_ application: UIApplication, 
        continue userActivity: NSUserActivity, 
        restorationHandler: @escaping ([UIUserActivityRestoring]?) -> Void) -> Bool {
  if (userActivity.activityType == NSUserActivityTypeBrowsingWeb) {
    _manager?.appWillOpen(userActivity.webpageURL)
  }
  return true
}


دیپ لینک قبل از نصب اپلیکیشن (Deferred Deep Linking)

این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که شما از پارامترها deep_link استفاده کرده باشید، اما کاربر در زمان کلیک اپلیکیشن را هنوز روی گوشی خود نداشته باشد. در این حالت می‌توانید یک delegate کالبک را بگذارید تا قبل از باز شدن دیپ لینک، تصمیم بگیرید چابک آن را باز کند یا خودتان مدیریت کنید.

- (BOOL)chabokDeeplinkResponse:(NSURL *)deeplink {
  // deeplink object contains information about deferred deep link content

  // Apply your logic to determine whether the Chabok SDK should try to open the deep link
  return YES;
  // or
  // return NO;
}
func chabokDeeplinkResponse(_ deeplink: URL?) -> Bool {
  // deeplink object contains information about deferred deep link content

  // Apply your logic to determine whether the Chabok SDK should try to open the deep link
  return true
  // or
  // return false;
}

این کالبک پس از دریافت دیپ لینک فراخوانی می‌شود. مقدار true یا false بودن تعیین می‌کند که چابک آن را باز کند یا خیر.